Ordningsregler

Ordningsregler och konsekvenser 2020/2021

Förstörelse
Vi skräpar inte ner och förstör. Vi hjälps åt att hålla snyggt. Om något går sönder säger vi till någon i personalen så går det snabbare att åtgärda.

Konsekvenser
Om det är medveten förstörelse får den som har orsakat skadan ersätta.
Om det är grov skadegörelse anmälas det till polisen av skolledningen.

Bemötande
Alla former av kränkande behandling är ett oacceptabelt beteende. Se skolans likabehandlingsplan.

Konsekvenser
Personal samtalar med den som är utsatt och med förövaren och kontaktar rektor som startar en utredning.
Åtgärder vidtas enligt likabehandlingsplanen.

Tider och närvaro
Alla respekterar de tider som finns för lektioner och möten. Att komma i tid är att visa respekt för varandra.
Närvaro är obligatorisk men det är elevens eget ansvar att komma på lektionerna och vara där.
Den som kommer sent ser till att inte störa när han/hon kommer in på lektionen, inga långa förklaringar. Det räcker med att be om ursäkt och gå och sätta sig.
Läraren tar korrekt närvaro på sina lektioner och mentor varnar vid återkommande ogiltig frånvaro. Anmälan görs till CSN som fattar beslut om studiebidraget ska dras. Vårdnadshavare kontaktas om eleven är under 18 år.
SMS skickas automatiskt till vårdnadshavare för omyndig elev vid varje ogiltigt frånvarotillfälle.

Mobiltelefon och elektronisk utrustning på lektionstid
Mobiltelefoner hålls avstängda eller ljudlösa alternativt flight mode på lektionstid.
Vid provtillfälle ska mobilen hållas avstängd.
Musikspelare är tillåtna under lektionstid. Ej under genomgång eller föreläsningar/presentationer.
Konsekvenser
Om eleven använder mobiltelefonen så att det stör, får eleven en varning och vid upprepade tillsägningar kan läraren beslagta mobilen. Eleven får tillbaka den efter lektionens slut.

Fusk
Östersunds Gymnasium betraktar fusk som något mycket allvarligt. Fusk är all användning av otillåtna hjälpmedel, att lämna in andras arbeten i eget namn eller att citera ur andras texter utan att ange källan. Enligt skollagen 5 kap 17 § får rektor besluta att helt eller delvis stänga av en elev som med ”otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper.” I normalfallet högst 2 veckor. Beslutet fattas av rektor.

Vad händer om en elev ertappas med fusk?
Om fusk upptäcks under ett provtillfälle avbryts provet omedelbart för aktuell elev/aktuella elever.
Undervisande lärare samtalar med eleven och om det är uppenbart att fusk förekommit så betraktas uppgiften som underkänd.
Läraren meddelar mentor som informerar vårdnadshavarna för omyndig elev samt rektor och samtliga lärare.
Samtal med rektor.

Allergier
Vi tar hänsyn till de som är allergiska. Tänk på att inte använda starka parfymer, använda kläder som varit i kontakt med pälsdjur osv. Det är även förbjudet att äta nötter på skolan.

Droger
Skolans lokaler är helt drogfria. Se skolans drogpolicy.
Det är ej tillåtet att röka inom skolans område vilket innefattar området utanför skolans huvudentré, området utanför O´Learys (skolans matsal), skolgården samt övrig plats där skolans verksamhet bedrivs.
Det är heller inte tillåtet att snusa på skolan.
Det är förbjudet att dricka energidrycker på skolan.
Konsekvenser
Om det upptäcks att en elev är drogpåverkad, kontaktas rektor som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtagas. Vårdnadshavare kontaktas och kontakt kan tas med socialtjänst och eventuellt polis.

Externa besök
Skolans lokaler är till för elever och personal. Om man har besök av någon utomstående, frågar man någon i personalen om det är ok.
Politiska förbund får komma till skolan efter godkännande av rektor. De blir då hänvisade till ett klassrum eller grupprum, där eleverna får bestämma själva om de vill ta kontakt eller inte.
Personal får visa ut personer som inte går på skolan om tillstånd inte beviljats.